14 maj 2010, Rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej Miłości.

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. O. I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:

Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

 

Duchu Święty Boże, Dawco łask niebieskich, Ty według obietnicy Syna Bożego, a Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, dnia pięćdziesiątego po Jego Zmartwychwstaniu zstąpiłeś na Apostołów jako obiecany Pocieszyciel, napełniając ich darami niebieskimi; oddajemy Ci cześć i najgłęb­szy pokłon i pokornie prosimy: nie wypuszczaj nas nigdy z Twojej świętej opieki. Bądź nam zawsze niebieskim Pocieszycielem i uświęcaj nas siedmiorakimi darami Twoich łask:

 

- darem mądrości, abyśmy poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą i nigdy nie przenosili znikomych dóbr doczesnych nad dobra wieczne,

- darem rozumu, który nam daje prawdziwe poznanie prawd wiary,

- darem rady, abyśmy zawsze poznawali i wy­bierali to, co się Bogu podoba,

- darem mocy, aby nam dał siłę potrzebną do zwyciężenia wszystkich przeszkód na drodze zba­wienia,

- darem umiejętności, aby nas prowadził zaw­sze drogą przykazań Bożych,

- darem pobożności, abyśmy z weselem i ra­dością oddawali się wszystkiemu, czego wymaga służba Boża,

- darem bojaźni Bożej, abyśmy z synowskiej miłości ku Bogu lękali się obrażać Go jakim­kolwiek grzechem i zawsze pamiętali, że grzech jest największym złem na świecie i naraża grzesz­nika na wieczne potępienie

Bądź z nami zawsze, Duchu Święty Boże. Na­pełniaj nas Twoimi darami, oświecaj w wątpliwoś­ciach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj z upad­ków, rządź nami według Twojej mądrości, jednocz nas zawsze wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i jedności jako jedna rodzina Boża i doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy tam z całą rzeszą Aniołów i świętych składali Ci dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Proszę Was czuwajcie i odmawiajcie tą modlitwę przez 9 dni.

DALEJ

Krzysztof z Łodzi