23 maj 2010, Zesłanie do Ducha Świętego – Zielone Świątki

 

SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Dar mądrości - jest to oświecenie przez Ducha Świętego, dzięki któremu nasz umysł widzi nadzwyczaj jasno prawdy wiary i odczuwa głęboką radość z ich poznania.

 

Dar rozumu - oświeca nas, rozlewając światło żywe, przenikliwe i nadzwyczajne, tłumaczące nam prawdy objawione i daje nam prawdziwe ro­zumienie słowa Bożego.

 

Dar rady - jest światłem Ducha Świętego, przez które rozum praktyczny widzi i rozsądza w poszczególnych wypadkach, co należy czynić i jakich środków należy używać.

 

Dar męstwa - usposabia nas, żebyśmy dozna­wali szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych przeszkód w życiu duchowym.

 

Dar umiejętności - jest nadprzyrodzonym światłem Ducha Świętego, które wykazuje nam, jak godnymi zawierzenia i przyjęcia przez nas są prawdy wiary świętej nawet wtedy, gdy się posłu­gujemy dowodami wziętymi z porządku przyrodzo­nego.

 

Dar bojaźni Bożej - pobudza nas do unikania grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą z dziecięcej czci dla Majestatu Bożego.

 

Dar pobożności - wlewa w naszą duszę skłon­ność i łatwość w oddawaniu Bogu czci należnej Mu, jako naszemu Ojcu i napełnia nas synowską ufnością względem Niego.

 

MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO,

 

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz i wspoma­gasz w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz i wspierasz, gdy jesteśmy słabi i bezradni Proszę Cię o twoje dary. Proszę o dar mądrości, bym poznał i miłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże, Proszę o dar rozumu, abym - na ile mój umysł może pojąć - zrozumiał prawdy wiary. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mą­drości i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział, jak postąpić. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus. Proszę o dar pobożności, abym chętnie obco­wał z Tobą na modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jak narzędzie Twej ojcowskiej opieki. Proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej Miłości

DALEJ

Krzysztof z Łodzi

 

 

 

 

  

Nie bójcie się Apokalipsy, Apokalipsa to plan oczyszczenia ziemi z grzechu i plan zbawienia ludzi. www.apokalipsa.info.pl