7 sierpnia 2010, Pierwsza sobota miesiąca

DALEJ

Matka Boża objawiając się trojgu dzieciom w Fatimie powiedziała, że Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować Matka Najświętsza obiecała zbawienie. Poprzez to nabożeństwo mogą się oni przyczynić do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Bożą katastrof cywilizacyjnych. Nabożeństwo to uzyskało aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie.

 

Umiłowany list siostry Łucji

 

Fragment listu napisany w Tuy, w dniu 1 listopada 1927 r., adresując po­wyższe słowa do swej matki chrzestnej.

 

„Nie wiem, czy znacie już nabożeństwo pięciu sobót - wy­nagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponieważ jest to rzecz nowa, pomyślałem, że Was o nim poinformuję ja­ko o czymś, o co prosiła nasza kochana Matka niebieska. Chcę powiedzieć Wam o tym nabożeństwie z uwagi na Je­zusa, który wyraził życzenie, aby je praktykować. Myślę, że z tych powodów będziecie szczęśliwi, nie tylko dowiadując się o tym, że w ten sposób może pocieszyć Jezusa poprzez jego praktykowanie; ale też mówiąc o nim innym i zachę­cając ich do jego podjęcia.”

 

Ojciec Święty Jan Paweł II znał ten list i bardzo go cenił, i ”złożył” swój podpis pod nim, pisząc te słowa: ”Myślę, że będziemy szczęśliwi, mogąc dać naszej naj­droższej Matce niebieskiej ten dowód miłości, którego, jak wiemy, od nas oczekuje. Co do mnie, muszę wyznać, że ni­gdy nie czuję się tak szczęśliwy jak wtedy, kiedy przychodzi pierwsza sobota. Czy nie jest prawdą, że największym na­szym szczęściem jest być całym dla Jezusa i Maryi, i kochać Ich, Ich wyłącznie, bezwarunkowo? …”

 

     ELEMENTY NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA:    .

A. Spowiedź wynagradzająca

Należy do niej przystąpić w intencji wynagradzającej w samą pierwszą sobotę, przed nią, lub nawet po niej, byleby tylko przyjąć Komunię św. w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź może być dokonana nawet tydzień przed lub po pierwszej sobocie. Gdy Siostra Łucja pytała Pana Jezusa, co mają uczynić osoby, które zapomną powiedzieć przed wyznaniem swoich grzechów o intencji wynagradzającej, otrzymała odpowiedź: "Mogą tę intencję wzbudzić przy następnej spowiedzi, wykorzystując do tego pierwszą nadarzającą się okazję" (15.02.1926 r.). Według wyjaśnienia Siostry Łucji następne trzy elementy powinny być spełnione w pierwszą sobotę miesiąca, choć dla słusznych powodów, spowiednik może udzielić pozwolenia na wypełnienie ich w następującą po pierwszej sobocie niedzielę.

 

B. Komunia św. Wynagradzająca zniewagi i obrazy przeciw­ko Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej, które zasmucają Jej Serce.

 

C. Cząstka Różańca Odmawia się pięć tajemnic w intencji wynagradzającej. Można rozważać którąkolwiek z czterech części Różańca.

 

D. Rozważanie (medytacja) na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych w ciągu przynajmniej 15 minut. Matka Najświętsza nazwała ten rodzaj modlitwy "dotrzymywaniem Jej towarzystwa", co by można zrozumieć, że mamy rozmyślać wspólnie z Matką Najświętszą. Można w tym celu, jako pomoce do rozmyślania przeczytać uważnie odpowiadający danej tajemnicy fragment Pisma św., albo książki, wysłuchać konferencji lub kazania. Tej modlitwie powinna również towarzyszyć intencja wynagradzająca.

 

Obietnice Matki Najświętszej dla tych, którzy nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót przyjmą i odprawią: Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą; jako kwiaty przed tronem Bożym je postawię.

 

W praktyce pięciu sobót należy przede wszystkim wyeksponować intencję wynagrodzenia, a nie osobiste zabezpieczenie na godzinę śmierci. Jak w praktyce pierwszych piątków, tak i pierwszych sobót nie można poprzestać na literalnym spełnieniu warunku obietnicy: odprawię pięć sobót i mam zabezpieczoną szczęśliwą wieczność. Do końca życia będziemy musimy stawiać czoła pokusom i słabościom, które usiłują nas zepchnąć z właściwego toru, ale nabożeństwo to stanowi wielką pomoc w utrzymaniu nas na drodze do Boga.

 

Aby je dobrze wypełnić i odnieść stałą korzyść, trzeba, aby tym praktykom towarzyszyło szczere pragnienie życia na co dzień w łasce uświęcającej pod opieką Matki Niepokalanej. Jeśli na pierwszym miejscu ustawimy delikatną miłość dziecka, które pragnie ukoić ból w sercu ukochanego Ojca i Matki ból, zadany obojętnością i wzgardą tych, co nie kochają - bądźmy pewni, że nie zabraknie nam pomocy, łaski i obecności Matki Najświętszej w godzinie naszej śmierci.

Miesiąc sierpień, miesiącem trzeźwości:  Polska będzie trzeźwa, albo wcale jej nie będzie.”  bł. ks. Br. Markiewicz

    Powstanie Warszawskie, 1.08-4.10 1944 r.

www.apokalipsa.info.pl

DALEJ